• EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
  •  

   Deklaracja dostępności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim

   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim.

   • Data publikacji strony internetowej: 2018-10-01
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-05

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne

   Na stronie nie zapewniono poprawnie sformułowanej alternatywy dla treści nietekstowej. Dla informacji brak właściwej relacji. Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych, na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych. Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem. Strona używa grafik, aby przedstawić tekst. Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście. Na stronie znajdują się niewłaściwie opisane nagłówki.

   Wyłączenia

   • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-26
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-23

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Litwin.
   • E-mail: dariusz.litwin@soswtl.pl
   • Telefon: 502307557

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
   • Adres: ul. Wesoła 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
   • E-mail: sekretariat@soswtl.pl
   • Telefon: 846659440

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Wesoła 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
   • Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków
   • Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
   • Jest pochylnia. Brak platform, informacji głosowych.
   • W sekretariacie Ośrodka znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
   • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
   • Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
   • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
   • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
   • Aplikacje mobilne: Brak aplikacji mobilnych