• Profil szkoły

    •       Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim obejmuje opieką dzieci i młodzież posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W Ośrodku przebywają wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera. Uczniowie mają możliwość nauki do 24 roku życia. W zależności od wieku i stopnia rozwoju, dzieci i młodzież kształcą się w następujących szkołach: 

     • 8 - letniej Szkole Podstawowej Specjalnej z oddziałami Gimnazjum Specjalnego,
     • Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
     • Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

           Dzieci, do czasu podjęcia nauki w szkole, mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy usytuowany jest w pobliżu kompleksu leśnego „Siwa Dolina” oraz  Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia”. Lokalizacja sprawia, że młodzież może uczyć się w doskonałych warunkach: ciszy i spokoju, jak również ma możliwość korzystania z  miejskich obiektów sportowych. Sama placówka dysponuje zespołem rekreacyjno-sportowym tj. sali gimnastycznej, siłowni, siłowni zewnętrznej, tzw. „zielonej klasy”, sali do zajęć gimnastyki korekcyjnej i boiska.

          Sale lekcyjne, klasopracownie i pracownie zajęć praktycznych, sale do zajęć wspomagających rozwój – wyposażone są w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. Ośrodek posiada również pracownię komputerową i bibliotekę.

            Wychowankowie przebywający w placówce są pod stałą opieką sprawowaną przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (nauczycieli, wychowawców internatu, pedagoga, psychologa i logopedę), która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach.

            Uczniowie, którzy ze względu na znaczną odległość od miejsca zamieszkania do szkoły, nie mogą do niej dojeżdżać codziennie, mieszkają w internacie. Uczniom wymagającym specjalnego wsparcia Ośrodek zapewnia dowóz, z opiekunem w czasie podróży. Ponadto Ośrodek zapewnia stałą opiekę pielęgniarską.

            W placówce funkcjonuje świetlica dla uczniów, którzy przebywają w Ośrodku przed i po zajęciach lekcyjnych. Daje to komfort czynnym zawodowo rodzicom i opiekunom. Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania na miejscu z pełnego wyżywienia.

            Przez 45 lat istnienia i działalności Ośrodek na trwałe wpisał się w historię miasta Tomaszowa Lubelskiego. Wychowankowie uczestniczą w wielu uroczystościach, imprezach organizowanych przez miasto i powiat tomaszowski. Placówka jest organizatorem imprez o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym, do których należy zaliczyć: „Cała Polska czyta Dzieciom", Festiwal Twórczości Artystycznej dla Osób Niepełnosprawnych „Buziak”, zawodów sportowych w ramach „Olimpiad Specjalnych”, „Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu”.

            Więcej informacji na temat działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim (historii, kadry kierowniczej, kadry pedagogicznej, kierunków kształcenia, zajęć pozalekcyjnych, najciekawszych wydarzeń, itp.) znajdziecie Państwo śledząc zawartość poszczególnych zakładek, do obejrzenia których serdecznie zapraszamy.